Música composta polo alumnado da Laracha

Música composta polo alumnado da Laracha
audios

PROGRAMACIÓN 2º ESO. Música

PROGRAMACIÓN 3º ESO. Música/ Música bilingüe

Historia da música/ History of music
    Grecia e Roma/ Greece and Rome
     Idade Media/ Middle ages
     Renacemento/ Renaissance
     Barroco/ Baroque style
     Clasicismo/ Clasicism style
     Romanticismo/ Romanticism style
     Século XX/    20th Century
Música lixeira (segunda metade do século XX)/ Modern music (2nd half 20th Century)
Práctica vocal e instrumental/ Vocal and instrumental practice
TIC (tecnoloxía da información e a comunicación) How to do prezi presentations, create a radio program, cretae your musical background, create your own music...

PROGRAMACION 4º ESO. Música

Linguaxe musical /
Historia da música
Os instrumentos musicais
Música e medios de comunicación
Música e cine
As profesións da música
Práctica vocal e instrumental
TIC (fai a túa música usando musescore/soundation studio).